1. De uitvoering van de opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Dotado registreert personalia en begeleidingsgegevens van haar cliënten. Cliëntgegevens worden veilig bewaard en zijn alleen voor eigen gebruik. De wettelijke bewaartermijn is 15 jaar, tenzij de cliënt schriftelijk verzoekt tot vernietiging of overdracht.

2. Mocht zich het geval voordoen dat er tijdens het traject zaken of ziektebeelden vermoed worden die niet onder het werkterrein of de deskundigheid van Dotado vallen, dan zal Dotado de cliënt daarop attenderen en indien mogelijk doorverwijzen.

3. Indien van toepassing en alleen na uitdrukkelijke toestemming van de cliënt overlegt Dotado met een (doorverwijzend) arts, therapeut of andere behandelaars. Tijdens intervisie (collegiaal overleg) of supervisie wordt de identiteit van de cliënt te allen tijde beschermd.

4. Gemaakte coachingsafspraken kunnen tot 48 uur vóór de sessie kosteloos worden geannuleerd door de cliënt of diens vertegenwoordiger. De afmelding dient per telefoon te worden gedaan (waarbij de voicemail eventueel kan worden ingesproken). Bij overschrijding van deze termijn wordt 75% van de sessiekosten in rekening gebracht. Bij annulering op de dag zelf of wanneer niet wordt afgemeld, wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

5. Indien de cliënt later dan op de afgesproken aanvangstijd verschijnt, dan wordt de sessietijd bekort tot de oorspronkelijke eindtijd.

6. Het annuleren of verplaatsen van onderzoeken is tot een week van tevoren kosteloos, daarna betaalt u 50% van het totaalbedrag. Bij annulering op de dag zelf betaalt u het volledige bedrag.

7. Het annuleren van de inschrijving voor trainingen, cursussen en excursies is tot twee weken van tevoren kosteloos. Als u 13 tot en met 7 dagen van te voren annuleert, betaalt u 50%. Daarna betaalt u het volledige bedrag. Verzuim van lessen/cursusdagen door ziekte of andere redenen, is voor eigen rekening.

8. Betalingen van nota’s dienen binnen de gestelde betalingstermijn op de factuur te geschieden.

9. Telefonisch contact langer dan 15 min. en verslaglegging (op verzoek van de client) bij coachingstrajecten worden apart in rekening gebracht.

10. De coach van Dotado zet zich naar beste kunnen in om de begeleiding tot een succes te maken. Van de kant van de cliënt verwacht Dotado betrokkenheid, medeverantwoordelijkheid en doorzettingsvermogen bij het eigen proces en bij het begeleidingstraject.

11. Als bij een opdracht een derde wordt betrokken dan gebeurt dat alleen in overleg met de opdrachtgever.

12. De cliënt is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes. Dotado acht zichzelf niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen vervolgschade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit de beslissingen die de cliënt genomen heeft, al dan niet in overleg met Dotado. Dotado kan niet aansprakelijk gehouden worden voor schade, letsel en/of verlies (van eigendommen) tijdens de trainingen en excursies. Wij doen ons best om de trainingen en excursies zo veilig mogelijk aan te bieden.

13. Eventuele klachten over Dotado dienen in eerste instantie persoonlijk bij Dotado gemeld te worden.

Heb je vragen of wil je een afspraak maken?

Wil je jezelf of je kind aanmelden voor een IQ-test, een onderzoek, coaching, een training of ben je op zoek naar ondersteuning in de opvoeding? Of wil je meer weten over onze diensten?

Bel 010 – 2004 474 of stuur ons een bericht.

Meld je aan